อบต.สมอโคน ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล.)

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ส.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วม “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ
ผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 055-587774
ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

(3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

(6) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

(7) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชน

รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป