ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 ต.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน

เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ.2562

*******************

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 รวมแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5  พ.ศ.2543,  มาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช 2510  และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2541  กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินเพื่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีไว้ดังนี้

1.      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ  ตามแบบ (ภ.ร.ด.2)

เพื่อชำระค่าภาษีได้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562

2.     ภาษีป้าย  ให้ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ  ตามแบบ (ภ.ป.1)

เพื่อชำระค่าภาษีได้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

3.     ภาษีบำรุงท้องที่  ให้ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ  ตามแบบ (ภ.บ.ท.5)

เพื่อชำระค่าภาษีได้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่  30  เมษายน  2562

                  

ทั้งนี้  เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ให้ไปติดต่อ

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และชำระภาษี  ณ  งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน  ในวันและเวลาราชการ  หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน  โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5558-7774 

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่   1    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561

 

 

                                                       (นายไพโรจน์  เงินแจ้ง)

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน